Level 1  

Kommando's

Eat printe mei print.

Eat freegje mei ask.

Eat werhelje mei echo.

Een line tekenje mei forward.

De teken-skyldpod draaie mei turn

Wolkom by Hedy! Kinst de kommando's print, ask en echo brûke.

Yn de linker balke sjochst alle kommando's dytst brûke kinst yn level 1.

Atst op de blauwe knop drukst, wurdt de koade alfêst foar dy ynfolle!

Besykje de koade sels te draaien mei de griene 'Koade draaie'-knop ûnder it linker programmearfjild.

Witst net watst meitsje silst? Yn de oare tabs stean wat ideeën.

print oant moarn!


Latest update: Oct 19 (412eaa)